PPC综合出价公式,计算器

PPC综合出价计算公式

PPC综合出价 = 基础出价 x ( 1 + 人群溢价 ) x 分时折扣

免责声明: 该定义和公式来源网络,不保证正确性,仅供参考,不作任何决策依据!


PPC综合出价计算器在线

基础出价 =

人群溢价 =

分时折扣 =


在线工具 / 电商运营 :
Copyright © 2022-2024 笨鸟工具 x1y1z1.com All Rights Reserved.